Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na Dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 UST. 1 PKT 1-10 ustawy o Rachunkowości. W zależności OD rodzaju składnika aktywów i pasywów zasady ich wyceny na koniec Roku obrotowego zostały zaprezentowane w tabeli. Wycena bilansowa jest zjawiskiem rachunkowym dotyczącym aktywów i pasywów. ZJAWISKO à jest zabiegiem mającym na celu ustalenie wartości bilansowej składników aktywów i pasywów. Wartość bilansowa jest wartością pomniejszoną o łączne odpisy amortyzacyjne oraz łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wykazywaną w bilansie. Nadrzędną zásada wyceny bilansowej jest Zasada ostrożnej wyceny. Wycena bilansowa jest dokonywana na potrzeby bilansu i różni się OD wyceny w dostarczony Roku obrotowego składników w księgach rachunkowych. . 5) Inwestycje krótkoterminowe – według Toscane (wartości) rynkowej Albo według Toscane nabycia lub Toscane (wartości) rynkowej, zależnie OD Tego, która z nich jest niższa Albo według skorygowanej Toscane nabycia-Jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe Inwestycje, DLA których nie istnieje activité Rynek, w Inny sposób określonej wartości godziwej; Z definicji tych wynika, że aby mówić o wycenie w wartości godziwej Konieczne jest, aby Transakcja na podstawie, której określa się tą wartość spełniała następujące Warunki: Zasada kontynuacji opisana jest w artykule 5, ustępie 1-2 ustawy o Rachunkowości. Czytając wskazane przepisy pamiętajmy, że zastosowanie zasady Polityki Rachunkowości firmy należy stosować w sposób ciągły dokonując w kilkanaście okresach sprawozdawczych wyceny aktywów i pasywów na tych samych zasadach, w tym także należy conserver kontynuację Metod dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, Tak, aby kolejne sprawozdania finansowe byly porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na Dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w księgach otwartych na Następny Rok obrotowy.

Przyjmuje się założenie, że Jednostka będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości, działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie i formie, Chyba że jest à niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Pojęcie aktywów zostało zdefiniowane w artykule 3, ustępie 1, PKT. 12 ustawy o Rachunkowości. Zapis ustawowy mówi, że aktywa firmy à: kontrolowane przez ni zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, pozyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do jednostki gospodarczej korzyści Ekonomicznych. 9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; Wielu specjalistów zajmujących się wyceną księgową toczy zapalczywy Spór odnośnie słuszności stosowania kosztu historycznego je wartości godziwej. Za najbardziej istotne korzyści ze stosowania wyceny według kosztu historycznego Można uznać bezstronność jego wyceny oraz Możliwość zastosowania Tego modelu ustalania wartości aktywów na potrzeby oceny zarządu Czy na potrzeby umów gospodarczych. Jednak ogromną nieprawidłowością kosztu historycznego jest jego nieuwzględnianie w wycenie bieżących warunków makroekonomicznych.