Modele wyceny aktywów i pasywów stosowane w rachunkowości

Składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być na Dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w księgach rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między oczyska Cenami a rzeczywistymi Cenami ich nabycia Albo zakupu, Albo kosztami wytworzenia. Na Dzień bilansowy wartość tych składników, wyrażoną w cenach ewidencyjnych, Driving się do poziomu określonego w art. 34 TÉU. 1 lub art. 28 UST. 1 PKT 6 ustawy o Rachunkowości. W firmach prowadzących księgi rachunkowe Sporządza się bilans b, ący obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego, qui jest zestawieniem aktywów i pasywów jednostki na Origins i koniec okresu sprawozdawczego (Roku obrotowego). Suma aktywów w bilansie powinna być równa sumie pasywów. Z zasady tej wynika konieczność wyceny aktywów i pasywów. Zasada istotności (art. 8, paragraphe 1 ustawy o Rachunkowości) mówi Wprost, że określając zasady Polityki Rachunkowości je dostosowując je ne potrzeb określonej jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń istotnych do oceny II majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Warto podkreślić, że Zasada istotności powinna być stosowana z uwzględnieniem artykułu 4, ustępu 4 ustawy, uprawniającego jednostkę do tumulszczeń, Jeżeli nie wywiera à istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i Jasne przedstawienie II majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Dératisation Muszą Jednak zapewniać czytelną informację dotyczącą Stanu aktywów i pasywów. Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na Dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 UST. 1 PKT 1-10 ustawy o Rachunkowości. W zależności OD rodzaju składnika aktywów i pasywów zasady ich wyceny na koniec Roku obrotowego zostały zaprezentowane w tabeli. Obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem Tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane direct z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w JAKICH się znajduje w dniu wyceny. Ne uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty Produkcji oraz te część stałych, pośrednich Produkcji kosztów, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (art.

28 UST. 3 ustawy o Rachunkowości). Ne kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów bĩących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, Ogólnego zarządu (tzn. tych niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w JAKICH się znajduje na Dzień wyceny), magazynowania Wyrobów gotowych i półproduktów (Chyba że ich poniesienie jest niezbne w procesie Produkcji) oraz kosztów sprzedaży produktów. Uwaga: Jeżeli MOS Sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega badaniu w do przewidzianym w art. 64 TÉU. 1 ustawy o Rachunkowości, à obliczając koszt wytworzenia produktu, Jednostka Może do kosztów bezpośrednich, bĩących składnikiem kosztu wytworzenia, doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem Tego produktu, Niezależnie OD poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w tym oynatıcı koszt wytworzenia nie może być wyższy OD Toscane sprzedaży Netto tych produktów (art. 28 UST. 4a ustawy o Rachunkowości). Zasada wiarygodności (art. 4, paragraphe 1 ustawy o Rachunkowości) mówi m.in.

o tym, że Jednostka powinna jasno i czytelnie uwidaczniać w zapisach księgowych swoją sytuację majątkową je finansową. Przyjęte do wyceny aktywów i pasywów metody mają odzwierciedlać ich Stan rzeczywisty. Ustawa o Rachunkowości określa OGOLNE zasady wyceny aktywów i pasywów, których przestrzeganie gwarantuje Poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

Comments are closed